Regulamin świadczenia usług oraz sklepu internetowego lashlearning.pl

PREAMBUŁA

Niniejszy ,,Regulamin świadczenia usług oraz sklepu internetowego lashlearning.pl” zw. dalej: Regulaminem, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu lashlearning.pl jak również zasady korzystania ze sklepu internetowego lashlearning.pl, którego właścicielem jest BabiLook Urszula Pałka , ul. Leśna 16 lok.1H, 10-173 Olsztyn, NIP: 7393810833

Regulamin określa w szczególności zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu lashlearning.pl jak również Klientów sklepu internetowego lashlearning.pl. W niniejszym regulaminie wskazane są także prawa i obowiązki leżące po stronie Administratora wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu, jak również przystąpienie do dokonywania zakupów w sklepie internetowym lashlearning.pl oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Administrator zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (Klientem).

1. SERWIS lashlearning.pl
Lashlearning.pl to serwis internetowy, który wspomaga działalność świadczoną przez BabiLook Urszula Pałka, ul. Leśna 16 lok.1H, 10-173 Olsztyn, NIP: 7393810833 jak również pełni funkcję sklepu internetowego. Firma BabiLook Urszula Pałka, ul. Leśna 16 lok.1H, 10-173 Olsztyn, NIP: 7393810833 prowadzi działalność gospodarczą określoną przez Kody PKD: 9602Z, 8559B, 8560Z. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest w pełni darmowe. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów lub Usług oferowanych przez Administratora wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży.

2. DEFINICJE
Administrator ― BabiLook Urszula Pałka, ul. Leśna 16 lok.1H, 10-173 Olsztyn, NIP: 7393810833 kontakt@lashlearninig.pl

Hasło ― oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym

Klient ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym

Konsument ― Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Użytkownika ― oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy wiadczenia usługi prowadzenie Konta Użytkownika.

Newsletter ― informacja w formie wiadomości elektronicznej o usługach Administratora lub usługach jego Partnerów, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora

Partner ― każdy podmiot podejmujący biznesową współpracę z Administratorem Serwisu

Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies lashlearning.pl stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Usług

Przedmiot transakcji ― Towary lub Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego

Przedsiębiorca ― oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja ― oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego

Regulamin ― oznacza niniejszy regulamin

RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1)

Serwis ― strony internetowe, których właścicielem jest Administrator

Sklep Internetowy (Sklep) ― serwis internetowy dostępny pod adresem www.lashlearning.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie

System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

Szkolenie ― oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej

Towar ― produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD , prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży

Trwały nośnik ― oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

Umowa ― umowa o świadczenie przez lashlearning.pl na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną

Umowa Sprzedaży ― umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.), zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego

Usługa dodatkowa ― usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów i Usług

Usługi abonamentowe ― usługi świadczone przez Usługodawcę w sposób ciągły, opłacane przez Klienta cyklicznie

Usługi ogólne ― wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin lub dedykowane regulaminy

Usługodawca ― BabiLook Urszula Pałka, ul. Leśna 16 lok.1H, 10-173 Olsztyn, NIP: 7393810833, email: kontakt@lashlearning.pl

Użytkownik ― każda osoba korzystająca z Serwisu przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet (w tym Klient)

Zamówienie ― oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów lub Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

Zasoby Serwisu ― oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje oraz materiały marketingowe.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien on zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
– jest pełnoletni,
– jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
– podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
– zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności,

Prowadzenie korespondencji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail odbywa się jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Serwisu.

Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
– posiadać połączenie z siecią Internet,
– posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF,
– mieć dostęp do aplikacji Messenger i aktywne konto w serwisie Facebook.

Administrator zastrzega sobie prawo do:
– przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
– zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Administrator poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
– odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.

Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.

Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.

4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep Internetowy www.lashlearning.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
– posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
– zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz posiadania aktywnego konta poczty e-mail,
– posiadania programów komputerowych koniecznych do korzystania z zakupionego Towaru lub Usługi.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest Rejestracja, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, jak również akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

5. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Przedmiotem sprzedaży są Towary lub Usługi (w tym Szkolenia).

W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego Towaru w formie elektronicznej ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie: WinRar, K-Lite Codec Pack, Quick Time 7.

6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.lashlearning.pl, dokonać rejestracji, dokonać wyboru Towaru lub Usługi podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
– imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
– adresu zamieszkania,
– numeru telefonu,
– adresu e-mail.

Celem złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta wyboru formy płatności za wybrane Towary lub Usługi poprzez zaznaczenie jednej z dwóch opcji: przelew bankowy lub przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.
Celem złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem i akceptuję Regulamin” oraz akceptacja Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako ,,Przeczytałem i akceptuję Politykę prywatności”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail oraz wyrazi wymagane zgody i dokona wymaganych akceptacji.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Administrator skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Administrator ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. PŁATNOŚĆ
Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary lub Usługi:
– przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu),
– karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu),

Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę, Klient może skorzystać z kuponów rabatowych lub promocyjnych. Kupony rabatowe lub promocyjne udostępniane są w ramach akcji rabatowych na stronie sklepu lub mogą zostać udostępnione bezpośrednio przez Administratora.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury VAT, które przesyłane są przez Administratora drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Administrator jest również uprawniony do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia oraz informacje dotyczące sposobu i czasu realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 Regulaminu.

Administrator realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania zapłaty, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Regulaminu.

Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Administratora wpłaty odpowiadającej wysokości ceny Towaru lub Usługi.
Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Administrator informuje Klienta elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez niego w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.

Zamówienie Towarów jest realizowane poprzez umożliwienie Klientowi pobrania produktu elektronicznego drogą teletransmisji, poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera, którym posługuje się Klient podczas pobierania produktu elektronicznego z Serwisu lub poczty elektronicznej.

Administrator nie odpowiada za nieotrzymanie przez Klienta Towarów z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Administratora zawierająca zakupiony produkt zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Klienta z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Klient.

Użytkownik nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom.

Realizacja zakupionej Usługi wynika z jej specyfikacji, zaś jej szczegóły ustalane są w oparciu o informacje zamieszczone w Serwisie lub indywidualnie z Klientem.

9. USŁUGI ABONAMENTOWE
Klient ma możliwość zakupu w Serwisie Administratora Usług abonamentowych świadczonych przez Usługodawcę w sposób ciągły.

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług abonamentowych, płatne jest w cyklu miesięcznym w wysokości wskazanej w Serwisie.

Cykl miesięczny o którym mowa w ustępie poprzedzającym rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy i oznacza trzydzieści następujących po sobie dni.

Klient zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Usługodawcą przy świadczeniu Usług abonamentowych.

Klient może wypowiedzieć umowę świadczenia Usług abonamentowych z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli na adres e-mail: kontakt@lashlearning.pl.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.

11. NEWSLETTER
W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem aplikacji Messenger, wysyłana jest przez Administratora informacja w formie wiadomości elektronicznej.

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Newsletter zawiera informacje o usługach Administratora lub usługach jego Partnerów, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora.

Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych na stronie lashlearning.pl.

Wykonanie określonej czynności przez Użytkownika (kliknięcie w dany odnośnik) podczas czynności rejestracyjnych jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów wypisać się z Newslettera.

W celu wypisania się z Newslettera wystarczy, aby Użytkownik wypisał się korzystając z link umieszonego każdorazowo w stopce wiadomości mailowej.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
– szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
– za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez podmioty korzystające z usług Serwisu oraz za treści przez nich, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich;
– utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych nieleżących po stronie Administratora, firmy trzeciej lub siły wyższej
– szkody wynikłe wskutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).

Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w szczególności w zakresie w jakim nie jest to od niego zależne.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w zasadach funkcjonowania, regulaminach oraz politykach serwisów od niego niezależnych.

Administrator zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań w granicach obowiązujących przepisów prawa, które uzna za słuszne, w celu zapobiegnięcia wszelkim naruszeniom, wyegzekwowania wszelkich postanowień lub naprawienia wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności innych regulaminów lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu określonego w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłanie, przed jego upływem, na adres Administratora pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Konsument oświadcza, że wraz z zawarciem Umowy Sprzedaży otrzymał szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
– świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, zawartej w drodze aukcji publicznej, dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Konsument, stosowanie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.) wyraża zgodę na udostępnienie przez Administratora dokumentu zawartej Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej.

14. REKLAMACJA
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz w związku z zakupem Towarów lub Usług, poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: kontakt@lashlearning.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
– oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres email),
– oznaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy lub oznaczenie Umowy Sprzedaży,
przedmiot reklamacji
– uzasadnienie reklamacji.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Administratorowi.

Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.

Administrator powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.

15. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).

Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora.

Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora.
Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Serwisu praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie oraz otrzymanych produktów elektronicznych (w tym Szkleń) w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie lub w otrzymanych produktach, a w szczególności nie będzie:
– rozpowszechniać,
– sprzedawać,
– oddawać,
– zamieniać,
– przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
– modyfikować,
– udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
– przerabiać,
– publikować,
– umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
– reprodukować,
– dystrybuować,
– publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
– używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
– brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.

Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie lub otrzymanych produktów nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i bez podania przyczyny Regulaminu. O treści zmian Regulaminu, Administrator poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na swojej stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej nowy Regulamin.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Administratora z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 3 dni od dnia jego publikacji nie oświadczy on, że nie akceptuje nowej treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Administratora w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.) oraz RODO.

Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwości ogólnej.

17. KONTAKT
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące „Regulamin świadczenia usług oraz sklepu internetowego lashlearning.pl” należy przesyłać na adres korespondencyjny e-mail: kontakt@lashlearning.pl

Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Administratora.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:BabiLook Urszula Pałka, ul. Leśna 16 lok.1H, 10-173 Olsztyn, NIP: 7393810833

Ja __________________________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy z dnia ___________________.

(czytelny podpis)

Polityka prywatności i cookies lashlerning.pl

Lashlearning.pl szanuje prywatność Użytkowników korzystających z Serwisu oraz innych usług i aplikacji dostarczanych przez Administratora. Niniejsza Polityka prywatności i cookies lashlearning.pl zwana dalej: Polityką Prywatności, pomaga zrozumieć jakie dane osobowe oraz informacje nieosobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy oraz na jakich zasadach. Przed skorzystaniem z naszych usług zalecamy jej przeczytanie.

Informujemy, że działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO.

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorami Państwa danych osobowych jest Fundacja Piękny Start, ul. Leśna 16 lok.1H, 10-173 Olsztyn, NIP: 7393961638, REGON: 520664140, KRS: 0000936137. Celem zbierania danych jest realizacja Usług świadczonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Usług. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Państwa dane mogą być profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności udostępnione innym podmiotom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowości i usługi informatyczne. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. CEL PRZYJĘCIA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Celem przygotowania niniejszej Polityki Prywatności jest podkreślenie szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników. Pragniemy także udzielić Użytkownikom informacji w przedmiocie wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

3. PRZETWARZANIE DANYCH
Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane będą przez nas przetwarzane tylko wówczas, jeżeli zostanie spełniona przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art.6 ust. 1 lit. d RODO);
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. DANE I ŹRÓDŁA DANYCH
Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz Usług na pożądanym poziomie. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia Usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Zbieramy szereg informacji, które dzielą się na kilka kategorii:
– informacje przekazane nam przez naszych Użytkowników,
– dane w czasie rzeczywistym z Serwisu na temat zachowania Użytkowników;
– dane pochodzące bezpośrednio z Facebooka od Użytkowników korzystających z Usług.
– dane pochodzące bezpośrednio z Instagram od Użytkowników korzystających z Usług.

Zbieramy informacje, które nam przekazujesz, na przykład korzystając z naszych Usług i kontaktując się z nami. Obejmują one twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język, lokalizację i strefę czasową, login i hasło do Serwisów, które obejmują nasze Usługi.

Gromadzimy również informacje na temat Twojego zachowania, na przykład, jeśli pominiesz określony temat lub informacje, jeśli wybierzesz czytanie określonego tematu lub informacji, sposób interakcji z Serwisem, lokalizacją, adresem e-mail.

Aby ulepszyć usługi Administratora możemy korzystać z narzędzi od zewnętrznych dostawców usług, takich jak Dashbot, Jarvee, Chatfuell, SerwerSMS, Zapier i Janis, do zbierania i wykorzystywania informacji oraz sposobu angażowania się w Serwis.

Możemy wyświetlać reklamy w ramach usług i korzystać z technologii stron trzecich w celu gromadzenia informacji w usługach. Reklamy mogą opierać się na Twoim profilu Użytkownika w celu zapewnienia spersonalizowanych reklam, a reklama w serwisie może pochodzić z partnerskich sieci reklamowych.

5. WYKORZYSTYWANIE DANYCH
Dane osobowe mogą być używane w następujący sposób i tylko na następujące sposoby:
– zapewnienie, utrzymanie i rozwój Usług;
– dostosowywanie doświadczeń Użytkowników;
– kontaktowanie się z Użytkownikami zgodnie z ich preferencjami komunikacyjnymi;
– przesyłanie Użytkownikom informacji marketingowych zgodnie z ich preferencjami komunikacyjnymi;
– prowadzenie badań i tworzenie raportów wewnętrznych w celu usprawnienia obsługi.

6. KIEDY UJAWNIAMY DANE
Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe Użytkowników, służą głównie do realizacji zobowiązań Administratora wobec nich. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że zgodę na to wyrazili Użytkownicy, których one dotyczą, jest to niezbędne do świadczenia danych usług lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Przypominamy również, że Administrator może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, w celu prawidłowej realizacji poszczególnych Usług.

Administrator nie ujawni przechowywanych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, badań rynkowych, sondaży czy publicznych rejestrów bez ich zgody (z wyjątkiem jako część określonego programu lub funkcji, dla których Użytkownik będzie mieć możliwość wyboru lub rezygnacji).

Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług, w celu dostarczenia rozwiązań technicznych lub usług przetwarzania przetworzonych informacji i uzyskiwania dostępu do przechowywanych informacji za pomocą interfejsu technicznego i udostępniania danych osobowych usługodawcom zewnętrznym oraz takich jak dostawcy usług poczty elektronicznej, procesory kart kredytowych, analizatory informacji i dostawcy business intelligence. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe, jeśli jest to konieczne, aby wspomniani dostawcy usług mogli świadczyć usługi na jego rzecz. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania tych osób trzecich. Administrator może udostępniać dane osobowe w związku z fuzją, sprzedażą aktywów lub finansowaniem lub przejęciem całości lub części jego działalności.

7. ZABEZPIECZANIE DANYCH
Rejestr będzie przechowywany na serwerach zewnętrznych dostawców usług z odpowiednimi zabezpieczeniami, takimi jak ochrona hasłem, przyznając dostęp do przechowywanych informacji tylko Administratorowi, osobom pracującym dla Administratora lub jego partnerom, którzy są wyraźnie upoważnieni przez niego. Rejestr jest chroniony odpowiednimi standardami przemysłowymi, technicznymi i organizacyjnymi.

Chociaż podejmujemy działania w dobrej wierze, aby przechowywać informacje zgromadzone w serwisach w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne publicznie, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa tych informacji podczas ich przesyłania lub przechowywania w naszych systemach.

Administrator opublikuje ogłoszenie w Serwisie Administratora lub za pośrednictwem innych Usług w przypadku istotnego naruszenia bezpieczeństwa, które zagraża Twojej prywatności lub danym osobistym. Administrator może również tymczasowo wyłączyć usługę ochrony danych osobowych.

8. CO TO JEST PLIK COOKIE?
Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

9. W JAKICH CELACH ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE?
Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do świadczenia Usług. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
– zapisanie stanu sesji użytkownika,
– utrzymanie sesji użytkownika.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
– przywrócenie sesji użytkownika,
– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo.

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com),
Instagram (więcej informacji na stronie: instagram.com),
LinkedIn (więcej informacji na stronie: linkedin.com),
Messenger,
Google Analytics.
Hotjar

10. CZY MUSZĘ KORZYSTAĆ Z PLIKÓW COOKIE?
Zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.

Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
– nie zapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym,
– każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu,
– usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.

Administrator informuje, że w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie” – oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator może zaktualizować niniejszą Politykę prywatności i cookies w razie potrzeby i według wyłącznego uznania Administratora. Wszystkie zmiany zostaną udostępnione w Serwisie, dlatego Administrator zachęca Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności i cookies. Zmiany dotyczące praw Użytkownika nigdy nie będą dokonywane bez uprzedniej prośby o zgodę.

12. KONTAKT
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki prywatności i cookies należy przesyłać na adres korespondencyjny e-mail: kontakt@lashlearning.pl

Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Administratora.

Powered by © 2019 OMNIBOOST | www.omniboost.pl BabiLook Urszula Pałka, ul. Leśna 16 lok.1H, 10-173 Olsztyn, NIP: 7393810833